Onze criteria

Criteria

Den Draai moet  aan minstens 6 erkenningscriteria voldoen. Het is belangrijk om aan te geven dat al deze criteria nauw met elkaar verweven zijn.

Zoeken naar armen


1.          Het blijven zoeken naar armen


De nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken. Steeds meer mensen komen in armoede terecht en het is belangrijk ook hen te bereiken. Het ruime aanbod binnen Den Draai wordt ondermeer bekend gemaakt via het krantje 'Verdraaid', website enz.


Iedereen kan zijn/haar ding wel vinden (uitstappen, talrijke activiteiten, ontmoetingen, crea, kookateliers etc.)

2.          Armen verenigen

Het 'groepsgebeuren' staat hierbij centraal. Het gaat om samenkomsten en ontmoetingen van zowel armen als niet-armen maar niet puur om alleen maar te ontmoeten/samen te komen. Dit criterium moet op de een of andere manier verbonden zijn aan een van de andere criteria.

bv. tijdens ontmoetingsmomenten van het draaihuis op een laagdrempelige manier mensen bereiken om samen met hen de dialoog aan te gaan rond belangrijke thema's die ze zelf aangegeven bv. onderwijs, mobiliteit etc.

3.          Armen het woord geven

Het is niet evident om op de voorgrond te treden, zeker wanneer mensen moeilijke situaties meegemaakt hebben. Binnen Den Draai worden voorwaarden geschept opdat armen het woord kunnen nemen (dit hoeft niet altijd letterlijk te zijn) bv. mensen voldoende kansen bieden, erkenning krijgen voor hun prestaties, taken binnen de werking te laten opnemen etc.

4.          Werken aan maatschappelijke emancipatie; informatie en vorming aanbieden

Emancipatie is pas mogelijk als mensen een volwaardige plaats in samenleving krijgen. Hoe kan dit? Door mensen hun rechten leren kennen en deze ten volle laten benutten zodat ze als volwaardige burger van de samenleving deel kunnen uitmaken. Het is belangrijk dat het om thema's gaat die mensen zélf aansnijden, thema's die mensen zelf belangrijk vinden zoals sociale huisvesting, vorming rond hygiëne en het effect op de gezondheid hiervan enz.

5.          Werken aan maatschappelijke structuren

Het gaat dus niet enkel om het HEBBEN van dezelfde rechten maar deze ten volle kunnen GEBRUIKEN. De toegang tot de verschillende rechten is vaak een groter probleem voor mensen die in armoede leven dan voor de doorsnee burger.

Dus aanduiden naar het beleid toe van de mechanismen die het voor mensen in armoede moeilijk of onmogelijk maakt om van deze rechten gebruik te kunnen maken.

6.          Dialoog

Doorheen de gesprekken met mensen in en binnen Den Draai wordt het regelmatig duidelijk wat er in de samenleving beter georganiseerd zou kunnen worden. Samen de krachten met andere diensten, instanties, bundelen om dit in de maatschappij te kunnen bepleiten en trachten een verandering teweeg te brengen.

De dialoog met diensten, instellingen, overheden etc. aangaan opdat iedereen mee opkomt voor respect en gelijkwaardigheid van mensen in armoede (bv. werkgroep onderwijs) of het bespreekbaar maken van gevoelige thema's en hiermee concreet aan de slag gaan.

Naast deze zes (erkennings)criteria worden de tien grondrechten steeds in het achterhoofd gehouden.  Jaarlijks wordt een grondrecht verder uitgediepd.

In 2020/2021 is dit recht op wonen


Grondrechten

  1. Recht op participatie
  2. Recht op behoorlijke huisvesting
  3. Recht op onderwijs
  4. Recht op sociale zekerheid
  5. Recht op arbeid
  6. Recht op gezondheid
  7. Recht op cultuur, vrije tijd en sport
  8. Recht op bescherming van een gezond leefmilieu
  9. Recht op kinderbijslag
  10. Recht op juridische bijstand

Meer weten over armoede en grondrechten, klik dan op de foto

 

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be